Doug Burton - Special to The Washington Times
Writer