David Curry, Nina Shea, Matthew Soerens
Writer
Genocide Watch

Go to link